Wettelijke vermeldingen website ‘Astérix® & Obélix® : Vidi Vici’

De website www.asterixvidivici.com (hierna de “Website” genoemd) is een publicatie van AUGMENTEO, hierna “HOOTSIDE” genoemd.

HOOTSIDE is een vereenvoudigde aandelenvennootschap met een kapitaal van 105.100 euro, ingeschreven in het Handelsregister van Lille Métropole onder nummer 830 980 280.

Maatschappelijke zetel: 165 avenue de Bretagne, 59000 LILLE - FRANKRIJK
Contactadres: contact@augmenteo.com
Telefoon: +33(0)3 66 59 59 67
Verantwoordelijk voor de publicatie van de Website: WARNANT Quentin, Voorzitter.

Deze website wordt gehost door:
Amazon Web Services, Inc.
P.O. Box 81226 Seattle,
WA 98108-1226 USA


Gebruiksvoorwaarden van de Website ‘Astérix® & Obélix®: Vidi Vici’

Doorgaan met het gebruik van deze Website impliceert onvoorwaardelijke aanvaarding van de volgende bepalingen en gebruiksvoorwaarden.

De huidige online versie van deze Gebruiksvoorwaarden is de enige afdwingbare versie gedurende de gehele duur van het gebruik van de Website totdat ze door een nieuwe versie wordt vervangen.


Article 1. Begripsbepaling

“Gebruiksvoorwaarden” betekent deze Gebruiksvoorwaarden van de Website.

“Gebruiker" betekent elke persoon, klant, al dan niet speler, die toegang tot de Website heeft.

“Website/Site” betekent de website met het adres www.asterixividivici.com, beheerd door HOOTSIDE.

“Spel Astérix® & Obélix®: Vidi Vici” betekent het videospel in verhoogde realiteit door HOOTSIDE uitgegeven en onder licentie van Astérix® & Obélix®: Vidi Vici © 2021 van de uitgeverijen Albert René / Goscinny-Uderzo.


Article 2. Doel van de Gebruiksvoorwaarden

Deze Gebruiksvoorwaarden hebben tot doel de toegang tot en het gebruik van de Website te regelen. Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen worden gewijzigd in functie van de commerciële en technische omgeving waarin de Website wordt beheerd en in overeenstemming met de geldende regelgeving. Elke wijziging van de Gebruiksvoorwaarden wordt gepubliceerd op de Website met vermelding van de datum van de bijwerking.


Article 3. Bescherming van de persoonsgegevens van Gebruikers

In het kader van deze Gebruiksvoorwaarden kan HOOTSIDE persoonsgegevens van de Internetgebruiker verzamelen als gevolg van verzoeken en zich er derhalve toe verbinden de geldende regelgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens na te leven, en in het bijzonder de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 die van toepassing is per 25 mei 2018 evenals de Franse wet van 20 juni 2018, in de voorwaarden van het gedetailleerde Beleid voor Gegevensbeheer, toegankelijk via deze link


Article 4. Beheer van cookies

De Website kan verschillende cookies presenteren die de opslag van informatie over de apparatuur van de Internetgebruiker of de toegang tot reeds opgeslagen informatie mogelijk maken. De Internetgebruiker heeft de volledige controle over zijn voorkeuren met betrekking tot het gebruik van cookies via de cookiesbanner van HOOTSIDE die beschikbaar is op de Website.


Article 5. Beperking van aansprakelijkheid

HOOTSIDE is in geen geval aansprakelijk jegens de Internetgebruiker of derden voor enige directe of indirecte schade die kan ontstaan in verband met het gebruik van de Website, met name voor de niet-beschikbaarheid van de Website, de downloadtijden, de niet-uitzending van gegevens, de ontoegankelijkheid van de Website, indringingen, gegevenspiraterij, software en bestanden die besmet zijn met computervirussen.

HOOTSIDE kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor niet-naleving door de Internetgebruiker van deze Gebruiksvoorwaarden van de Website.

De Internetgebruiker erkent kennis te hebben van de aard van het internetnetwerk en in het bijzonder van zijn technische prestaties, responstijden voor het raadplegen opvragen of overdragen van informatiegegevens en de kwetsbaarheid als gevolg van toegang tot internet. De Internetgebruiker blijft als enige verantwoordelijk voor alle verrichtingen die via de Website worden uitgevoerd, alsook voor het materiaal dat hij, op eigen risico, gebruikt.

Daarom neemt de Internetgebruiker alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat zijn verbindingsmiddelen een effectief en efficiënt gebruik van de Website mogelijk maken. Als zodanig brengt de Internetgebruiker HOOTSIDE onmiddellijk op de hoogte van elke storing en/of fout die op de Website wordt aangetroffen waarbij hij zich ertoe verbindt de goede werking niet te verstoren.


Article 6. Intellectuele eigendom

De inhoud van de Website is een geesteswerk in de zin van artikel L. 112-2 van het Franse Wetboek van intellectuele eigendom.

HOOTSIDE is exclusief eigenaar van de industriële eigendomsrechten en auteursrechten met betrekking tot de inhoud van de Website. Zij bezit door de originele titel of door een contract met haar partners in het bijzonder de rechten op logo's, pictogrammen, geanimeerde of niet-geanimeerde afbeeldingen, foto's, video's, teksten, grafische afbeeldingen, software, geluiden, tekeningen, merken, creaties en verschillende beschermende werken, databases enz.

Zij bezit ook intellectuele eigendomsrechten op alle inhoud van haar Website, waaronder het Spel Astérix® & Obélix®: Vidi Vici die ze ontwikkelt. In die hoedanigheid vormt elke weergave, reproductie of aanpassing van het geheel of een deel van deze Website op welke wijze dan ook en zonder haar toestemming een inbreuk op haar rechten hetgeen strikt verboden is.

Het feit dat HOOTSIDE geen procedure start zodra zij kennis krijgt van dit ongeoorloofd gebruik houdt niet in dat HOOTSIDE dit gebruik aanvaardt en afstand doet van alle juridische procedures door HOOTSIDE en haar partners.


Article 7. Beheer van de Website

Voor een goed beheer van de Website kan HOOTSIDE te allen tijde:

-	de toegang tot de Website geheel of gedeeltelijk opschorten, onderbreken of beperken tot een bepaalde categorie Internetgebruikers;
-	alle informatie verwijderen die de werking ervan kan verstoren of die in strijd is met de toepasselijke wetgeving;
-	de Website opschorten vanwege updates.


Article 8. Hyperlinks

Zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van HOOTSIDE mag geen hyperlink naar de Website worden gemaakt. Als een Internetgebruiker vanaf zijn website een hyperlink naar de Website wil maken, dient hij ongeacht de drager, vooraf contact op te nemen met HOOTSIDE om haar schriftelijke toestemming te verkrijgen. Deze toestemming kan slechts tijdelijk zijn en kan te allen tijde zonder reden door HOOTSIDE worden ingetrokken.

In ieder geval moet elke link op eenvoudig verzoek van HOOTSIDE worden verwijderd.

Alle informatie die via een link naar andere websites toegankelijk zou zijn, valt niet onder de controle van HOOTSIDE, die niet aansprakelijk is voor de inhoud ervan.


Article 9. Toepasselijk recht - Geschillen

Op deze Gebruiksvoorwaarden van de Website is het Franse recht van toepassing, ongeacht het land waar de Internetgebruiker woonachtig is, behoudens andersluidende dwingende bepalingen die voortvloeien uit Verordening 593/2008 van 17/06/2008, Rome I genoemd, of enige andere specifieke bevoegdheidstoewijzing die voortvloeit uit een toepasselijke wet- of regelgeving.

De Internetgebruiker heeft de mogelijkheid om in geval van een geschil gebruik te maken van een conventionele bemiddelingsprocedure of enige andere alternatieve wijze van geschillenbeslechting. Bij het uitblijven van een minnelijke schikking zijn alleen de Franse rechtbanken bevoegd.


Article 10. Contact met ons opnemen

Voor vragen over HOOTSIDE of het Spel Astérix® & Obélix®: Vidi Vici gepresenteerd op de Website of met betrekking tot de Website zelf, kunt u een bericht zenden naar het volgende adres: contact@HOOTSIDE.com