Algemene Gebruiksvoorwaarden VAN Astérix® & Obélix®: Vidi Vici

INFORMATIE: Door het downloaden van deze mobiele app van het Spel Astérix® & Obélix®: Vidi Vici, aanvaardt en respecteert u uitdrukkelijk deze Algemene Gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, mag u niet de applicatie installeren van het Spel Astérix® & Obélix®: Vidi Vici.


1.	Begripsbepaling

Aankoop/Aankopen	Betekent elke aankoop van een Object of een virtuele Munt door een Speler in het kader van het Spel en met zijn Spelersaccount.
AGV	Betekent deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, die een overeenkomst vormen tussen u en AUGMENTEO, uitgever van het Spel en hierna “HOOTSIDE” genoemd.
Account	Betekent elke account, in combinatie met unieke en persoonlijke identificatiegegevens van een Speler, die niet onderhevig is aan opschorting of beëindiging door HOOTSIDE.
Inhoud	Betekent alle teksten, foto's, geluid, muziek, video's, audiovisuele combinaties, communicatie, interactieve functies of werken die worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten die met het Spel aan de Speler worden geleverd of beschikbaar gesteld.
Spel	Betekent de mobiele app waarmee de Speler toegang krijgt tot het spel Astérix® & Obélix®: Vidi Vici, waarmee een speurtocht wordt aanboden in verhoogde realiteit en in een open wereld, onder licentie van Astérix® & Obélix®: Vidi Vici © 2021 van de uitgeverijen Albert René / Goscinny-Uderzo.
Speler	Betekent de speler die het spel op een mobiel apparaat heeft gedownload en die houder is van een Account.
Munten	Betekent het virtuele geld in het Spel, in de vorm van sesterce dat kan worden gekocht via een Spelersaccount.
Object(en) van het Spel	Betekent de met de Munten gekochte objecten in het Spel.
Speldiensten	Betekent alle diensten die aan het Spel zijn toegevoegd door HOOTSIDE of door haar partners, die verband houden met het Spel en die ook promotionele evenementen of eventmarketing kunnen omvatten.
U	Betekent een natuurlijke persoon, met inbegrip van wettelijke vertegenwoordigers, die het Spel heeft geïnstalleerd op een mobiel apparaat waarvan hij of zij eigenaar is.


2.	Toestemming

Bij het aanmaken van een account voor een minderjarige, ofwel elke natuurlijke persoon jonger dan 16 jaar of een leeftijd die jonger is dan vereist voor de verwerking van persoonsgegevens in het land van verblijf, wordt u geacht toestemming te geven voor de verwerking van de persoonsgegevens van de minderjarige als wettelijke vertegenwoordiger om het Spel te installeren en te spelen.

HOOTSIDE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor inschrijving zonder toestemming van de ouders of wettelijke voogden. Indien een minderjarige wordt ingeschreven, raadt HOOTSIDE aan om toezicht te houden op de activiteiten en het gebruik van het Spel door de minderjarige.

Alle Aankopen die in het Spel of in het kader van de Speldiensten worden gedaan, worden geacht te zijn gedaan door de houders van de accounts die de leeftijd hebben om een contract af te sluiten of die toestemming hebben van hun wettelijke vertegenwoordigers. Het is mogelijk om de Aankopen in het Spel te beperken middels de instellingen van het Spel.

HOOTSIDE aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de activiteiten en Aankopen van spelers, al dan niet minderjarig. Door een Account aan te maken, gaat u akkoord met deze AGV.

3.	Gebruik van het Spel

3.1.	Vals spelen

HOOTSIDE veroordeelt elke vorm van vals spelen en zal elke handeling of poging tot vals spelen binnen het Spel controleren. Elke handeling of poging om het normale verloop van het Spel te verstoren, het normale verloop van het Spel te wijzigen, of een fout in het ontwerp ervan uit te buiten, en dit zonder beperking, wordt beschouwd als vals spelen door een Speler voor hemzelf of ten gunste van derden, met name:

-	het delen van een Spelersaccount;
-	het aanmaken van meerdere Spelersaccounts;
-	ongeautoriseerd toegang tot het Spel verkrijgen via toepassingen van derden met name;
-	elke techniek voor vervalsing of wijziging van de geologische plaatsbepaling van uw mobiele apparaat;
-	een Spelersaccount verkopen of uitwisselen.

HOOTSIDE kan, in geval van een bewezen vermoeden of vals spelen, uw Spelersaccount opschorten of geen assistentie verlenen aan Spelers die vals spelen of pogingen ondernemen om vals te spelen.

U ben ervan op de hoogte dat HOOTSIDE gebruik kan maken van systemen en elk mechanisme voor detectie van vals spelen en fraudedetectie binnen het Spel, die wettelijk toegestaan zijn om piraterij en/of software van derden te controleren die u in strijd met deze AGV toegang geven tot het Spel.

3.2.	Gebruik van de Verhoogde Realiteit

Om toegang te krijgen tot het Spel moet u toegang verlenen tot de functionaliteit van uw compatibele mobiele apparaat. Het Spel kan meeslepend zijn en een gevoel van realiteit geven, waardoor u moet stoppen met het spelen vanaf het moment van het ontstaan van evenwichtsstoornis, coördinatieproblemen en of hoofdpijn. Als u epileptische stoornissen vertoont, wordt het gebruik van het Spel inclusief de verhoogde realiteit niet aanbevolen. Dit Spel mag niet worden beschouwd als een medisch of gezondheidsapparaat.

Bovendien, voordat u gaat spelen:
-	moet u ervoor zorgen dat het gebied rondom u vrij is en dat er voldoende ruimte is om te spelen;
-	U mag niet spelen in de buurt van potentieel gevaarlijke gebieden zoals trappen, warmtebronnen, op plaatsen met ongelijke vloeren of waar werken worden verricht, noch in privéruimtes of in gebieden waarvoor verboden toegang geldt;
-	U dient te vermijden om te spelen als u ziek, moe of onder invloed van medicijnen of drugs bent;
-	U moet het volume van het Spel redelijk aanpassen om uzelf niet af te sluiten van uw spelomgeving en waakzaam te blijven.

Het gebruik van het Spel vindt plaats op eigen risico. U verbindt zich ertoe het Spel niet te gebruiken om een van toepassing zijnde regelgeving of deze AGV te schenden, noch om derden aan te moedigen dit te doen.
Het is aan de Speler om alle passende maatregelen te treffen om veilig te spelen, zowel voor zichzelf als voor anderen.

3.3.	Spelersinhoud

In het kader van uw gebruik van het Spel kunt u Gebruikersinhoud, de zogenaamde Spelersinhoud, beschikbaar maken in zowel uw Account als in het Spel. U verbindt zich ertoe geen illegale, ongepaste of commerciële inhoud beschikbaar te stellen die inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden of van HOOTSIDE. U verbindt zich er tevens toe om geen onjuiste, misleidende of ongepaste inhoud te verstrekken, met inbegrip van gegevens, wijzigingen of verzoeken tot verwijdering.

Tijdens uw gebruik van het spel kunt u in contact komen met andere spelers of andere mensen in de echte wereld, waarbij u zich ertoe verbindt niet het volgende gedrag jegens hen te vertonen:
-	Intimidatie;
-	Bedreigingen en geweld;
-	Vernederende, beledigende of discriminerende woorden te gebruiken in strijd met de openbare orde, of die lasterlijk, kwaadaardig, schadelijk zijn en inbreuk maken op het privéleven of het beeldrecht van anderen of anderszins afkeurenswaardig gedrag te vertonen;
-	Elke activiteit die anderen kan schaden en materiële of lichamelijke schade kan veroorzaken;
-	Massale verzameling van gegevens of op enigerlei wijze verwijderen van gegevens van andere gebruikers of van derden;
-	Om het Spel of de Diensten geheel of gedeeltelijk te gebruiken voor commerciële doeleinden of op een wijze die niet door deze AGV is toegestaan, waaronder het verkopen, overdragen of ruilen van Virtuele Objecten, Munten, Diensten of voordelen in verband met uw Spelersaccount.


HOOTSIDE kan in deze gevallen niet aansprakelijk worden gesteld, noch in het geval van enige claim, eis of rechtsmiddel, ongeacht de aangevoerde rechtsgrond, door een derde partij of u in verband met uw gebruik van het Spel.

U blijft als enige verantwoordelijk voor de Spelersinhoud die u tijdens uw gebruik van het Spel beschikbaar stelt. U verklaart en garandeert dat u eigenaar bent van deze Inhoud of dat u de nodige rechten hebt om deze beschikbaar te stellen en in licentie te geven aan HOOTSIDE, als onderdeel van deze AGV.

HOOTSIDE verwerft geen eigendomsrechten op de Spelersinhoud, u blijft vrij om deze Inhoud te exploiteren, onder voorbehoud van de naleving van deze AGV.

Als onderdeel van de Spelersinhoud verleent u HOOTSIDE een licentie die niet-exclusief, overdraagbaar, sublicentieerbaar, wereldwijd en gratis is voor de duur van de auteursrechtelijke bescherming, voor het gebruik, kopiëren, wijzigen, creëren, verspreiden, promoten of distribueren van Spelersinhoud, in verband met het Spel en de Diensten door HOOTSIDE.

U gaat er in dat geval mee akkoord dat HOOTSIDE, en dit zonder beperking:
-	Uw Spelersinhoud op elke manier en in welke vorm dan ook reproduceert;
-	Uw Spelersinhoud gratis en overal verspreidt en met elk middel of proces dat tot nu toe bekend of onbekend is, in het bijzonder via internet, pay-per-view-spellen, uitgezonden op aanvraag of op tv, in zalen als theaters of via de pers;
-	Uw Spelersinhoud gebruikt voor demonstratiedoeleinden en promotie- en reclamedoeleinden van het Spel en de Diensten;
-	Het recht heeft om uw Spelersinhoud te produceren of te reproduceren op elk nieuw product of dienst dat uw Spelersinhoud bevat of exploiteert, ongeacht of deze reproductie door HOOTSIDE of een partner van haar keuze wordt gemaakt in het kader van het Spel of de Diensten en de commercialisatie ervan.

3.4.	Inschrijving van Speler

Om het Spel te kunnen gebruiken, moet u een Account aanmaken, toegang hebben tot een mobiel apparaat dat compatibel is met het Spel, evenals een internetverbinding. Alle verbindings- en materiaalkosten zijn uitsluitend voor uw rekening.

U kunt een Account aanmaken door gebruik te maken van uw Google Play-account, uw Apple-account, uw Facebook-account, ondersteunde derdenaccounts of door u aan te melden via een e-mailadres.

U verbindt zich ertoe uw wachtwoord niet aan derden door te geven en HOOTSIDE op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw Account. U bent uitsluitend verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden in verband met of op uw Account.

3.5.	Licentie van het Spel

Onder voorbehoud van de naleving van deze AGV verleent HOOTSIDE u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare licentie waarmee u een exemplaar van het Spel kunt downloaden op een mobiel apparaat. Deze licentie is strikt persoonlijk en niet-commercieel.

U verbindt zich ertoe om niet:
-	(i) afgeleide werken op basis van het Spel te wijzigen, te kopiëren, aan te passen of te maken;
-	(ii) het Spel toe te wijzen, over te dragen, sublicentierechten te verstrekken, te verhuren of uit te lenen;
-	(iii) te decompileren, te demonteren of alle andere reverse engineering-technieken te gebruiken op het Spel, (iv) op welke manier dan ook het Spel toegankelijk te maken voor andere gebruikers die niet in het bezit zijn van een Account voor het Spel;
-	(v) toegang te krijgen tot of pogingen te ondernemen om toegang te krijgen tot het Spel, de Diensten en de Inhoud, geheel of gedeeltelijk door het gebruik van technologie door derden die niet is toegestaan door HOOTSIDE en haar partners;
-	(vi) te omzeilen, te verwijderen of uit te schakelen van de door HOOTSIDE geïmplementeerde technische of coherente maatregelen TER BESCHERMING VAN HET SPEL en de Diensten;
-	(vii) te onderzoeken, te scannen of te testen van technische tekortkomingen van het Spel, het netwerk of de Dienst, alsook om te proberen alle veiligheids- en authenticatiemaatregelen te omzeilen of te schenden;
-	(viii) de toegang te interfereren of te dwarsbomen van een Speler aan het Spel, zijn netwerk, door het verzenden van virussen, logica bommen, schadelijke codes, door overbelasting, overstroming of spams van de servers van het Spel en de Diensten.

HOOTSIDE behoudt zich het recht voor om het Spel en alle andere rechten die niet uitdrukkelijk aan u door deze AGV zijn toegekend, te corrigeren.

3.6.	Verwijdering en beëindiging van de Spelersaccount

Deze AGV zijn voor onbepaalde tijd van toepassing tussen u en AUGEMNTEO. Door de verwijdering van uw Spelersaccount of de beëindiging ervan door HOOTSIDE, met name in geval van vals spelen of niet-naleving van deze AGV, beëindigt de overeenkomst en uw licentie voor het gebruik van het Spel.

HOOTSIDE behoudt zich het recht voor om elke toegang tot of het gebruik van het Spel naar eigen goeddunken en op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten of te beëindigen, ongeacht of dit gebeurt in geval van niet-naleving van deze AGV, of door illegale activiteiten of verdacht of bewezen vals spelen in verband met uw Account. In geval van inactiviteit van uw Account na een termijn van 31 dagen, houdt HOOTSIDE zich het recht voor om uw Account te verwijderen na het verzenden van een voorafgaande kennisgeving aan het e-mailadres dat vermeld staat in uw Spelersaccount, waarna geen activering van het Spel plaatsvindt.

Het staat u vrij om uw Spelersaccount te allen tijde, vanaf uw Account, te beëindigen. In geval van niet-vrijwillige beëindiging of valse manipulaties, kan HOOTSIDEuw Account niet herstellen. U erkent dat elk Aankoop, Virtueel Object, scoreniveau of enig ander voordeel in verband met uw Account definitief verloren zal gaan.


4.	Niet-naleving van deze AGV

Als u deze AGV niet naleeft of indien uw handelingen tijdens uw gebruik van het Spel in strijd zijn met deze AGV of het Privacybeleid van HOOTSIDE, behoudt HOOTSIDE zich het recht voor om, al dan niet gelijktijdig, de volgende acties te ondernemen met of zonder voorafgaande kennisgeving:

-	Uw Spelersaccount tijdelijk of definitief verwijderen, opschorten of wijzigen;
-	Uw Account of toegang tot de Diensten en het Spel opschorten of beëindigen;
-	De virtuele munten en objecten gekoppeld aan uw account wijzigingen of verwijderen;
-	Uw voortgang in het Spel opnieuw instellen of wijzigen samen met alle voordelen in verband met uw Spelersaccount, ongeacht of dit een score of bereikt niveau binnen het Spel betreft.


5.	Verwerking van persoonsgegevens

Het Spel is gebaseerd op de verhoogde realiteit, dat wil zeggen het combineren van informatie uit het Spel met die van de reële wereld om u heen. Voor de goede werking van het Spel heeft HOOTSIDE toegang nodig tot bepaalde gegevens van u die zullen worden verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid.

De verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens die via het Spel en de Speldiensten worden verzameld, is HOOTSIDE.

HOOTSIDE verzamelt, verwerkt en gebruikt uw persoonsgegevens in overeenstemming met haar Privacybeleid en onder de voorwaarden zoals uiteengezet in deze AGV. Als u niet akkoord gaat met het Privacybeleid, kunt u geen toegang hebben tot of op enigerlei wijze gebruik maken van het Spel of de Speldiensten.

6.	Aansprakelijkheid en garantie

De Speler is verantwoordelijk voor het gebruik van het Spel en de informatie die hij verstrekt. Hij verbindt zich ertoe deze AGV en alle Spelregels van HOOTSIDE te respecteren. De aansprakelijkheid van HOOTSIDE zal niet worden ingeroepen voor enige, directe of indirecte, schade ontstaan door het gebruik van het Spel.

HOOTSIDE is jegens de Speler niet gebonden aan enige uitdrukkelijke of impliciete garantie, noch met betrekking tot de kwaliteit of geschiktheid van het Spel voor een bepaald doel, met inbegrip van de coherente compatibiliteit met elk niet genoemd mobiel apparaat. Het Spel wordt geleverd in de huidige staat, er zijn geen garanties aan het Spel verbonden, ongeacht het gebruik ervan.

In zijn hoedanigheid van hostingbedrijf van het Spel kan HOOTSIDE worden gevraagd om te reageren en samen te werken in geval van een verzoek van een bevoegde administratieve of gerechtelijke autoriteit die toegang tot de gegevens van een Speler vraagt.

HOOTSIDE garandeert geen permanente toegang, noch beschikbaarheid en kwaliteit van de Diensten of het Spel, met inbegrip van het internet of mobiele netwerk.

7.	Intellectuele eigendom

HOOTSIDE respecteert het intellectuele eigendomsrecht en als Speler verbindt u zich ertoe hetzelfde te doen. HOOTSIDE zal elk gebruik van het Spel beëindigen dat ervan wordt verdacht niet de intellectuele eigendomsrechten van derden of van HOOTSIDE na te leven en dat leidt tot opschorting en/of beëindiging van de Spelersaccount indien deze rechten worden geschonden.

U garandeert dat de Spelersinhoud die u ter beschikking stelt tijdens uw gebruik van het Spel geen toepasselijke wet- of regelgeving schendt, noch de intellectuele eigendomsrechten van derden. Bovendien, in geval van gebruik van uw Spelersinhoud en onder morele rechten wordt u onder uw naam vermeld als een Speler die bekend is bij HOOTSIDE, voor zover deze naam geen morele regels of toepasselijke wetgeving schendt. Bij het uitblijven waarvan HOOTSIDE zich het recht voorbehoudt om contact met u op te nemen op het e-mailadres dat aan uw Account is gekoppeld om deze vermelding te bepalen.


8.	Hyperlinks van en naar het Spel

Zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van HOOTSIDE mag geen hyperlink naar het Spel worden gemaakt. Als een Speler, vanaf zijn website of via een account van sociale netwerken, een hyperlink naar het Spel wil maken, moet hij/zij vooraf contact opnemen en de schriftelijke toestemming van HOOTSIDE verkrijgen. Deze toestemming kan slechts tijdelijk zijn en kan te allen tijde zonder reden door HOOTSIDE worden ingetrokken.

In ieder geval moet elke link op eenvoudig verzoek van HOOTSIDE worden verwijderd.

HOOTSIDE wijst erop dat de Speler door het gebruik van hyperlinks binnen het Spel kan worden geleid naar andere websites of applicaties, onafhankelijk van het Spel. Alle informatie die toegankelijk is via een link naar andere websites zal niet onder de directe of indirecte verantwoordelijkheid van HOOTSIDE vallen, die alle verantwoordelijkheid voor de inhoud en het goed functioneren ervan afwijst.


9.	Verbetering van het Spel

U kunt ons uw commentaar, opmerkingen en suggesties doorgeven ter verbetering van het Spel en de diensten van HOOTSIDE, via onze helpdesk, op het volgende adres www.asterixvidivici.com of via Discord van HOOTSIDE: https://discord.com/invite/hdkKNV5jvb.
U draagt elk recht op gebruik, reproductie en verspreiding van uw commentaar, opmerkingen en suggesties over aan HOOTSIDE en dit is kosteloos voor de duur van de bescherming van het auteursrecht.


10.	In-Game aankopen

HOOTSIDE garandeert op welke wijze dan ook geen Objecten of Inhoud van het Spel: deze worden geleverd in hun actuele staat, tenzij anders geregeld. De Objecten en Inhoud mogen niet buiten het Spel worden gebruikt. U hebt een licentie voor het gebruik van de Objecten en Inhoud onder de voorwaarden die hieronder zijn uiteengezet.

HOOTSIDE behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid van HOOTSIDE, geheel of gedeeltelijk, de Munten en/of de Objecten of Inhoud te wijzigen, te verwijderen, op te zeggen of aan te bieden.

In geval van stopzetting van de virtuele Munten en/of Objecten, wordt u ten minste 31 dagen van tevoren op de hoogte gebracht door de weergave van een informatiebericht dat vanaf uw Spelersaccount kan worden geraadpleegd.


10.1	Kopen van virtuele Munten of virtuele Objecten

U kunt munten kopen die specifiek voor het Spel en alleen in het Spel bruikbaar zijn. Het gebruik van uw Munten is persoonlijk en niet commercieel. Met de Munten krijgt u toegang tot Objecten en Speldiensten. U heeft geen eigendomsrechten op de gekochte Munten en Objecten.

Tijdens deze licentie, dat wil zeggen zolang u over een Account beschikt, kunt u uw Munten omruilen voor Objecten in het Spel die door HOOTSIDE ter beschikking worden gesteld. Alle uitwisseling van Munten voor de geleverde Objecten is definitief, geen ruil of terugbetaling van uw Munten en/of Objecten zal worden uitgevoerd door HOOTSIDE, zelfs niet gebruikt in het Spel nadat de transactie is uitgevoerd.

Het saldo van de Objecten en Munten heeft geen werkelijke monetaire of korte reële waarde en vormt geen valuta of reële goederen van welke aard dan ook. De Munten mogen niet worden omgeruild voor Objecten tussen Spelers of buiten het Spel worden verkocht, overgedragen of omgeruild voor daadwerkelijk(e) geld, diensten of andere tegenprestaties van welke aard dan ook.

De door u aangekochte virtuele Munten kunnen worden geannuleerd en/of uw Account kan worden beëindigd in geval van overtreding van deze AGV. Elke transactie of poging tot (i) verkoop, (ii) uitwisseling, (iii) overdracht van uw Munten of aankopen met Munten vormt een inbreuk op deze AGV en is verboden.


10.2.	Transacties

Met het Spel kunt u virtuele Objecten die tijdens het Spel beschikbaar zijn, vastleggen en uitwisselen. Deze Objecten zijn gratis Inhoud en er zijn dus geen extra kosten aan verbonden. U verkrijgt geen eigendomsrechten op deze Objecten en ze hebben geen geldelijke waarde, noch reëel of virtueel.

U kunt deze Objecten uitwisselen met andere Spelers, alleen tegen andere Objecten. U mag de Objecten niet verkopen, overdragen of ruilen voor virtuele Munten, Speldiensten of tegen echt geld, diensten of andere compensaties afkomstig van een andere Speler, HOOTSIDE of om het even welke persoon.

U bent ervan op de hoogte dat u geen Objecten kunt verkrijgen van derden, of het nu gaat om een platform of app van derden, een makelaar of een niet door HOOTSIDE gemachtigde persoon. Elke verwerving (dat wil zeggen elke poging of verrichting tot verkoop, omruiling of overdracht) van Objecten van derden kan leiden tot opschorting en/of beëindiging van uw Spelersaccount of tot annulering van de Objecten door HOOTSIDE.

Elke Aankoopfactuur, of het nu gaat om Objecten of Diensten, wordt elektronisch verstuurd via het e-mailadres dat u bij het aanmaken van uw Account of via de interface van uw Spelersaccount heeft opgegeven, wat u uitdrukkelijk aanvaardt.

10.3.	Herroepingsrecht

Als Europese of EER-inwoner geniet u een herroepingsrecht nadat u een online-koop heeft verricht. In het geval van de door u verrichte Aankopen in het Spel, van Munten, Objecten of Diensten, doet u uitdrukkelijk afstand van dit herroepingsrecht, aangezien de gekochte goederen en diensten volledig zijn uitgevoerd vóór het einde van de herroepingstermijn of voor de Speler gepersonaliseerd kunnen zijn na uw uitdrukkelijke toestemming. Bij het uitblijven van een uitdrukkelijk akkoord, zal elke Aankoop tijdens de transactie worden afgewezen.


11.	Diverse bepalingen

11.1.	Bevoegdheidsbepaling

In het geval van een geschil stemt u ermee in, net als HOOTSIDE, vooraf een beroep te doen op een conventionele bemiddelingsprocedure of een andere alternatieve methode voor geschillenbeslechting. Bij het uitblijven van een minnelijk akkoord, kunt u of HOOTSIDE een bevoegde rechtbank inschakelen.

Op deze Gebruiksvoorwaarden is het Franse recht van toepassing. Alle geschillen of betwistingen die voortvloeien uit de vorming, geldigheid, interpretatie of uitvoering van deze Gebruiksvoorwaarden vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Franse rechtbanken, waaronder in geval van meerdere verweerders of garantieclaims, met inbegrip van conservatoire maatregelen en kort geding procedures of verzoeken.


11.2.	Wijzigingen en volledigheid van de Gebruiksvoorwaarden van het Spel

De bepalingen in deze voorwaarden vormen alle verplichtingen van partijen. Deze AGV annuleren en vervangen alle eerdere mondelinge of schriftelijke overeenkomsten of bedingen tussen HOOTSIDE en u met betrekking tot het Spel, de Diensten en de Inhoud van het Spel.

HOOTSIDE behoudt zich het recht voor om deze AGV, of haar Privacybeleid, dat op elk moment van toepassing is, te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen door de laatst geldende versie te publiceren. Indien u doorgaat met het gebruik van het Spel wordt u geacht deze wijzigingen volledig te hebben geaccepteerd. In geval van weigering van deze wijzigingen zal uw licentie voor het gebruik van het Spel beëindigen en dient u het gebruik van het Spel te staken.

11.3.	Scheidbaarheid

In het geval dat een van de bepalingen van de AGV nietig of niet van toepassing wordt verklaard, met inbegrip van de toepassing van een wet, een regelgeving of als gevolg van een definitieve beslissing van een bevoegde rechter bindend wordt verklaard, wordt deze clausule als ongeschreven beschouwd en kan dit niet leiden tot de nietigheid van de AGV. De Partijen streven ernaar, voor zover mogelijk, deze ongeldigheid te verhelpen door middel van aanhangsels die deze clausule vervangen door geldige bepalingen die overeenkomen met de geest en het doel van de AGV.


11.4.	Overdracht van de Gebruiksvoorwaarden van het Spel

U mag deze AGV en het gewin ervan niet toewijzen of overdragen zonder voorafgaande toestemming van HOOTSIDE. Elke toewijzing of overdracht zonder toestemming van HOOTSIDE is van rechtswege nietig. HOOTSIDE kan deze AGV zonder beperking toewijzen of overdragen aan een derde van haar keuze. In geval van toewijzing of overdracht van de AGV, en dus van de Spelersaccounts, zal HOOTSIDE op de hoogte worden gebracht van deze operatie 31 dagen vóór de inwerkingtreding van deze operatie, via (i) de Spelersaccount, of (ii) het e-mailadres dat is opgegeven bij het aanmaken van de Spelersaccount. Iedere Speler kan zijn Account binnen deze termijn opzeggen, indien hij niet instemt met de toewijzing of overdracht van zijn Account.


11.5.	Verklaring van afstand

Het feit dat HOOTSIDE zich niet beroept op enige contractuele tekortkoming van de Speler op de verplichtingen bedoeld in deze AGV, kan niet worden opgevat als een verklaring van afstand van de betrokken verplichting, noch de Speler enig recht verlenen uit hoofde van deze AGV. Tenzij anders geregeld, laat elk beroep van de Speler of HOOTSIDE onder deze AGV ingesteld, alle andere mogelijke verhaalsmogelijkheden in het kader van deze AGV onverlet.


11.6.	Overmacht

Op grond van deze AGV worden als overmacht beschouwd: branden, overstromingen, terroristische daden, netwerkstoring, bevel of regulering van een overheid of een soortgelijke autoriteit, of om het even welke oorzaak die de kenmerken van overmacht heeft voor HOOTSIDE. In geval van overmacht kan HOOTSIDE niet aansprakelijk worden gesteld voor enige contractuele schade, vertraging of niet-uitvoering.

11.7.	Kennisgeving

Alle kennisgevingen of mededelingen van HOOTSIDE worden uitgevoerd via (i) de Spelersaccount, of (ii) het e-mailadres dat is opgegeven bij het aanmaken van de Spelersaccount. In geval van verzending naar het e-mailadres wordt elke kennisgeving of mededeling geacht te zijn ontvangen op de datum van verzending van deze mededeling of kennisgeving, ongeacht het e-mailadres dat u hebt verstrekt.

Contact: U kunt contact opnemen met HOOTSIDE op contact@hootside.com of op het volgende adres: Augmenteo SAS
165 Avenue de Bretagne
Euratechnologies
59000 Lille